Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

sklep.batis.pl

 

Regulamin sklepu

 

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Wymogi techniczne

4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień

5. Zasady i formy płatności

6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów

7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.Postanowienia końcowe.

 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BATIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 12, 97-400 Bełchatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy-KRS pod numerem pod numerem KRS 0000043892, NIP 7691459873, REGON 590457863, kapitał zakładowy w wysokości 184 000 zł.

zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą

Adres poczty elektronicznej: sklep.internetowy@batis.pl

§ 1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie
pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep (zwany dalej „Sklepem”) serwis internetowy działający pod adresem www.sklep.batis.pl, umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

 

Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej Konsumentem) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”);

Produkt- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji
  Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.sklep.batis.pl. Klient może w każdej chwili przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
  ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach
  internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

§ 3.wYMOGI TECHNICZNE

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

c) zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

d) aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§ 4.Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

 

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

 2. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie są składane również za pośrednictwem portalu allegro.pl, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień składanych są za pośrednictwem portalu allegro.pl pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu obowiązującego w tym portalu, dostępne na stronie https://allegro.pl/regulamin/pl.

 3. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku „Potwierdzam zakup” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Potwierdzam zakup”.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

 5. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 6. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
  Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia, łącznie z dostawą wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
  Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
  zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą
  .

 8. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail na adres:
  sklep.internetowy@batis.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

 9. Złożenie zamówienia stanowi jednocześnie potwierdzenie, iż Klient zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, które w pełni akceptuje.

 10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

  • Pobranie tzn. płatność u kuriera realizującego doręczenie zamówienia.

  • Obiór osobisty tzn. zamówienie będzie gotowe do odbioru w sklepie Sprzedawcy przy ul. Przemysłowej 7 w Bełchatowie.

  • On-line przelew z banku internetowego.

  • On-line karta płatnicza.

  • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak

   zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.

  • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

  • PKO BP Bełchatów
   nr rachunku: BPKOPLPW 87 1020 3958 0000 9602

  • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany
   w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 15, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 2. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane przez Sklep pod warunkiem dostępności Produktu/ów w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku, jeżeli zamówiony/e Produkt/y jest niedostępny Obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem celem dokonania uzgodnień co do dalszej realizacji zamówienia (realizacja części zamówienia, oczekiwanie na Produkt lub anulowanie zamówienia).

 3. W przypadku brak Produktu lub niemożliwości jego wysłania, Sprzedawca poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 2 powyżej, uprawniony jest również do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia, oraz do zwrotu ceny, w przypadku jej uiszczenia przez Klienta.

 4. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie
  Polski.

 5. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

a) przesyłka kurierska – do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności, przy czym Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.

b) odbiór osobisty - produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 2. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
  wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego
  płatności za Produkt zamówiony, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep.internetowy@batis.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres: P.P.H.U. BATIS Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 12, 97-400 Bełchatów.

 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

 4. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe gromadzone są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić realizację zamówienia.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 2. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień
  Regulaminu. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia ……….

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BATIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 12, 97-400 Bełchatów]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data(*) niepotrzebne skreślić

 

 

Kontakt z Nami
 INFOLINIA:

phone

Darek - 517-222-523       

Sławek -600-388-173 

Piotrek - 570-720-822

Tomek - 537-825-725

Krzysiek - 692 437 165

ogólny - 605-294-840             

sklep.internetowy@batis.pl

 

Producenci
Koszyk
INFOLINIA: 517-222-523 600-388-173 sklep.internetowy@batis.pl

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl